İş Paketi Adı4. İş Paketi: NİTEL SÜREÇ ANALİZİ
İçerik

Süre : 1-22 Ay
Amaçlar:
4. İş Paketi’nin birincil amacı, iş paketi 1’den iş paketi 3’e kadar olan ulaşım politikasının sürecinin gelişimini analiz etmektir.
Hedefler:
• İş paketi 3’te kullanılan tamamlayıcı ögeler ile birlikte iş paketi 4 için detaylı bir analitik çerçeve oluşturmak.
• Sürdürülebilir hareketlilik politikalarının mevcut durumunun gözden geçirilmesi.
• 1. aşama ile 3. aşama arasındaki olan tüm kentlerin geçmiş gelişimlerini inceleyerek kapsamlı bir nitel analiz yapmak.
• Önceki deneyimlerden elde edilen kilit noktaların özeti çıkartılarak, elde edilen bu deneyimlerden öncelikli olarak 1. aşama şehirlerin faydalanmasını sağlamak.
İşin Özeti ve Partnerlerin Rolü
İş paketi 4 ayrı göreve ayrılacak olup, bu görevler şunlardır:
Görev 4.1 : İş paketi 4 için ortak bir metodoloji ve veri toplama stratejisinin oluşturulması.
Bu görevde veri toplama ve veri analizi için ortak bir metodoloji kurulur ve bu metodoloji bütün olarak uygulanır.
Bu görevin kapsamları şunlardır:
• Yarı yapılandırılmış görüşmeler için ortak bir mülakat rehberinin geliştirilmesi.
• Veri çalışmalarının ve kamu kayıtlarının analiz edilebilmesi için ortak bir metodolojinin geliştirilmesi.
• Kilit paydaşlar ve 3. aşama şehirler için zaman içinde farklı bir noktada sürdürülebilir hareketlilik politikaları geliştirmek.
Görev 4.2 : 5. Aşama kentlerin mevcut durumunun ve veri kullanılabilirliğinin değerlendirilebilmesi için bakış açısının geliştirilmesi.
Bu görevin amacı 3. aşamada bulunan 5 şehrin kentsel sürdürülebilir hareketlilik politikaları ve mevcut yönetim durumu hakkında genel bir bakış açısı sağlamaktır.
Bu görevin kapsamları şunlardır:
• Öncelikli olarak 1. aşamadan 3. aşamaya kadar zamanla değişen önemli politik olaylara, denetlemelere ve yasal değişikliklere ait bilgilerle birlikte kronolojik sıralama oluşturmak.
• 3. aşamadaki 5 şehir için kullanılmak üzere eski arşivlere ve akademik çalışmalara ait veri ulaşılabilirliğinin değerlendirilmesi.
• Her kent için sürdürülebilir ulaşım politikaları listesinin oluşturulması
Görev 4.3 : 1. Aşamadan 3. aşamaya kadar olan geçiş süreci boyunca ulaşım politikası gelişim döngüsü süreçlerinin nitel analizi
Bu görevin temel amacı 3. aşamadaki 5 şehir için tasarlanan çeşitli ulaşım politikaları etkinliklerinin araştırılmasıdır.
Bu görevin kapsamları şunlardır:
• Ulaşım politikaları ile ilgili değişen dinamiklerin belirlenmesi
• Geçmişte yapılan kentsel sürdürülebilirlik çalışmalarından faydalanılarak gerekli değerlendirmelerin yapılması.
Görev 4.4 : Durum çalışmasının karşılaştırmalı analizi
Bu görevin amacı başarılı olabilecek sürdürülebilir hareketlilik politikalarının analiz etmektir.